img-sponsor
header-banner

Địa điểm sự kiện:
Vinpearl Phú Quốc
Ngày khởi động:
13/11/2020 - 14/11/2020
Thời gian thi đấu:
15/11/2020
Thời Gian Dự Kiến - 13/11/2020
Thời Gian
Hoạt động
Địa điểm
14:00 - 20:00
VĐV nhận số bib và bộ kit
Vinpearl Phú Quốc
EXPO Day
Vinpearl Phú Quốc
Thời Gian Dự Kiến - 14/11/2020
Thời Gian
Hoạt động
Địa điểm
9:00 - 20:00
VĐV nhận số bib và bộ kit
Vinpearl Phú Quốc
EXPO Day
Vinpearl Phú Quốc
Thời Gian Dự Kiến - 15/11/2020
Thời Gian
Hoạt động
Địa điểm
5:00
Người tham gia tập trung trước sân khấu.
Vinpearl Phú Quốc
5:00 - 5:15
Người tham gia cự ly 42KM khởi động.
Vinpearl Phú Quốc
5:15 - 11:45
Người tham gia cự ly 42KM xuất phát và chạy.
Vinpearl Phú Quốc
5:45 - 10:00
Người tham gia cự ly 21KM xuất phát và chạy.
Vinpearl Phú Quốc
6:30 - 9:00
Người tham gia cự ly 10KM xuất phát và chạy.
Vinpearl Phú Quốc
7:00 - 9:00
Người tham gia cự ly 5KM cùng 300 KOLs xuất phát và chạy.
Vinpearl Phú Quốc
Thời Gian Dự Kiến - 13/11/2020
Thời Gian
Hoạt động
14:00 - 20:00
VĐV nhận số bib và bộ kit
EXPO Day
Thời Gian Dự Kiến - 14/11/2020
Thời Gian
Hoạt động
9:00 - 20:00
VĐV nhận số bib và bộ kit
EXPO Day
Thời Gian Dự Kiến - 15/11/2020
Thời Gian
Hoạt động
5:00
Người tham gia tập trung trước sân khấu.
5:00 - 5:15
Người tham gia cự ly 42KM khởi động.
5:15 - 11:45
Người tham gia cự ly 42KM xuất phát và chạy.
5:45 - 10:00
Người tham gia cự ly 21KM xuất phát và chạy.
6:30 - 9:00
Người tham gia cự ly 10KM xuất phát và chạy.
7:00 - 9:00
Người tham gia cự ly 5KM cùng 300 KOLs xuất phát và chạy.